logo

Veel gestelde vragen (en antwoorden!)

Onze loge
Arbeidstafel
Contact
Getuigenissen
Profiel
Welkom
Wie is Hiram Abiff?
Algemeen
FAQ
Links
Toelatings procedure
Wat doen wij?
Leden
Login
Paswoord

Hier vindt u een selectie van veelgestelde vragen over de vrijmetselarij.
Staat uw vraag er niet bij? Dan vindt u een nog veel uitgebreidere verzameling vragen en antwoorden op de website van onze overkoepelende organisatie: Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
Ook kunt u ons hier direct vragen stellen.

Is het ook mogelijk met een paar woorden vrijmetselarij te omschrijven?
Ja, inwijdingsgenootschap, broederschap, vrij denken, tolerantie, persoonlijke ontwikkeling.
Wat is vrijmetselarij niet?
Er zijn veel geestesrichtingen en organisaties die soortgelijke doelen nastreven en vergelijkbare wegen bewandelen om die te bereiken. Het zou te ver voeren hier aan te geven wat de overeenkomsten en verschillen met elk van die instituties zijn. Daarom slechts een paar kanttekeningen. Vrijmetselarij is geen serviceclub zoals Rotary en Lions. Die zijn immers geen inwijdingsgenootschap. Om diezelfde reden is de Orde evenmin een filosofisch genootschap. De Vrijmetselarij zal niet een bepaald filosofisch stelsel bevorderen of propageren. Wel gaat ze ervan uit dat de leden bewust willen nadenken over levensvragen en dat zij hun gedachten in een vertrouwde kring aan die van anderen willen toetsen. Maar het staat ieder vrij zijn eigen weg te zoeken naar geestelijke verdieping en die filosofie te bestuderen die hem naar eigen overtuiging het meest zinvol voorkomt.
Is er een 'profiel' van de vrijmetselaar?
In artikel 1 van haar Grondwet heeft de Orde in 2000 getracht zo'n profiel te schetsen. Dat luidt: "Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge of in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt samen met andere vrijmetselaren met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Die symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; ze worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd".
De gezamenlijke arbeid inspireert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als "Opperbouwmeester van het Heelal".
De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden. De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren. Die verbondenheid wordt broederschap genoemd."
Blijkbaar zijn vrijmetselaren bijzondere mensen?
Nee, ze hebben alleen gemeen dat zij een aantal idealen nastreven. De een slaagt daar beter in dan de ander. Ook zal daarbij de een de lat voor zichzelf hoger leggen dan de ander.
Is er meer te zeggen over de relatie vrijmetselarij en godsdienst?
De vrijmetselarij heeft, anders dan een godsdienst, niet de neiging om bindend vast te stellen wat onder waarheid zou moeten worden verstaan. Ze gaat ervan uit dat ieder in zichzelf zijn (subjectieve) waarheid dient te zoeken en te ontdekken. Ze is dan ook niet zozeer een levensbeschouwing, dan wel een levenshouding. Ze wil door haar methode van werken een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving, om zo dichter bij het begrip waarheid te komen. Het opschrift op de Apollotempel in Delphi: Ken U zelf (en gij zult de goden leren kennen) heeft in dit verband een bijzondere betekenis voor de vrijmetselaar.
Met andere woorden: de vrijmetselarij stelt dezelfde levensvragen als een godsdienst maar geeft geen antwoorden. Die antwoorden dient iedere vrijmetselaar zelf te zoeken. Zijn broeders worden geacht hem daarmee te helpen.
Wat is de waarde van symboliek voor de vrijmetselaren?
Voor vrijmetselaren biedt de symboliek een gemeenschappelijke taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Die taal schept een eenheid tussen mannen met totaal verschillende achtergronden, opvatting en karakter. Voor de individuele vrijmetselaar tenslotte geeft de symboliek daarbuiten een mogelijkheid om zichzelf te toetsen aan de idealen die hij zich stelt.
Vaak wordt in verband met de vrijmetselarij het woord 'broederschap' gebruikt. Wat houdt dat in?
Het woord broederschap geeft in de eerste plaats aan dat vrijmetselaren zich onderling verbonden voelen in de beleving van rituaal en symbool. Ze hebben een gemeenschappelijke levensvisie, in die zin dat zij leven en wereld beschouwen als een te voltooien bouwwerk.
In de belofte bij de toetreding wordt gesproken over het eerbiedigen van het karakter van de Orde als besloten vereniging. Dat geldt niet alleen voor het ritueel gebeuren, maar ook voor vertrouwelijke gesprekken over persoonlijke zaken, Men moet ervan uit kunnen gaan dat wat men een ander daarover toevertrouwt binnen de beslotenheid van de loge blijft. Het houdt alleen de bereidheid van een luisterend oor in, maar ook eventueel het verlenen van daadwerkelijke hulp.
Hoe vaak komt de loge bijeen?
De meeste loges komen éénmaal per week bijeen op een vaste weekdag. Veel loges beschikken, soms samen met andere loges, over een eigen gebouw; andere huren ruimte. Het werkjaar loopt van medio september tot de derde week van juni.
Zijn loges actief op het terrein van hulp aan de medemens, bijvoorbeeld door steun aan organisaties die zich dat ten doel stellen?
Een loge is geen serviceclub die acties voert om bijvoorbeeld fondsen voor een goed doel bijeen te brengen. Het uitgangspunt is dat iedere vrijmetselaar ook in dit opzicht zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en geacht wordt die ook te nemen. Een van de ritualen zegt daarover: "Het is de plicht van iedere vrijmetselaar weldadig te gedenken hen die in kommer en nood verkeren".
Aan die verantwoordelijkheid geeft de individuele vrijmetselaar naar eigen inzicht en op eigen wijze gestalte. De opdracht die de broeders bij het sluiten van iedere open loge mee wordt gegeven luidt: "Ga heen naar het westen en doe u daar kennen als vrijmetselaar."
Dat kan zijn door zijn gedrag ten opzichte van anderen, maar ook en daarnaast door actief te zijn in de charitatieve sfeer - door giften, het vervullen van bestuursfuncties en ander vrijwilligerswerk - of door beschikbaar te zijn voor taken van meer algemeen maatschappelijk belang. In het algemeen zal de vrijmetselaar daarbij niet aan anderen kenbaar maken dat hij dat doet omdat hij vrijmetselaar is.
Waarom kunnen alleen maar mannen lid worden van de Orde?
Dat is in de eerste plaats een zaak van traditie. De vroegere bouwcorporaties lieten alleen mannen als lid toe en in de Constitutions van Anderson is die bepaling gelegaliseerd. Ze is ook een van de kenmerken van regelmatigheid. Dat houdt in dat de Nederlandse Orde, als ze vrouwen zou toelaten, haar internationale erkenning zou verliezen.
Daarnaast spelen ook nog andere argumenten wel een rol. Een ervan is, dat symbolen ontleend aan de bouw, in het algemeen mannen sterker zal aanspreken dan vrouwen. Men kan daartegen aanvoeren, dat dergelijke argumenten een bevestiging inhouden van het traditionele rolpatroon dat steeds meer verdwijnt en niet meer van deze tijd is.
Waarom krijgt men niet te horen wie er allemaal lid zijn?
De Orde en ook de loges zijn een besloten vereniging. Een van de uitgangspunten is, dat men niet alleen de meningen van een ander lid respecteert, maar ook dat men rekening houdt met zijn persoonlijke wensen. Dit geldt ook voor het bekendheid geven aan zijn lidmaatschap. Daar past grote terughoudendheid.
Wie vindt dat iedereen best mag weten dat hij vrijmetselaar is, heeft natuurlijk alle vrijheid om dat aan anderen bekend te maken. Maar dat geldt dan alleen voor hem zelf en nooit voor de namen van anderen. Deze `privacy' bestaat natuurlijk niet voor de leden van de Orde onderling. Ieder lid kan bij de secretaris van zijn loge inzage vragen van de landelijke ledenlijst die elk jaar wordt opgesteld en die alle leden, verdeeld over de verschillende loges, vermeldt.
Kan men ook bedanken voor het lidmaatschap?
Natuurlijk is dat, evenals bij iedere andere vereniging, mogelijk. Een nieuw lid mag verwachten dat hij zal worden gestimuleerd zich verder geestelijk te ontplooien en dat de loge en haar leden hem daarin zullen bijstaan. Dat geldt ook voor het zich deel gaan voelen van de broederschap binnen de loge.
Maar desondanks kan het zo zijn, dat ondanks de zorgvuldigheid van de toelatingsprocedure het lidmaatschap iemand niet datgene brengt wat hij ervan verwachtte. Het ligt dan in de rede, dat men de band met de loge wil verbreken. Voordat een loge zo'n toch voor haar pijnlijk verzoek honoreert, zal er eerst met de betrokkene worden gesproken over de oorzaken die tot dat verzoek hebben geleid.
Bij verhuizing vraagt men meestal overschrijving aan naar een loge in (de buurt van) de nieuwe woonplaats.
Bol

Wijsheid zegt me dat ik Niets ben. Liefde zegt me dat ik Alles ben. Tussen die twee stroomt mijn leven. (Nisargadatta Mahara)


Laatste wijziging deze pagina: 24 Dec 2013, 10:28
Visiteuren vandaag: 1 , gisteren: 111
ANBI AVG Deze website gebruikt géén cookies
Deze website is opgeslagen binnen de EU